Voorwaarden

Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk vermeld wordt in onze offerte of bestelbon.

1. Algemene verkoop- en verhuurvoorwaarden

1.1. De overeenkomst komt slechts tot stand door de ondertekening van de bestelbon door de klant of door een bevestiging via email, desgevallend na de betaling door de klant van een overeengekomen voorschot/ waarborg. Het goedkeuren van de offerte/ bestelbon door de klant is bindend.

1.2. TymNet heeft het recht de overeenkomst met de klant als ontbonden te beschouwen zonder aan de klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn in de volgende gevallen:

- Faillissement, gerechtelijke akkoord of kennelijke onvermogen van de klant niet of niet tijdig betaling van de door de klant verschuldigde bedragen te kunnen uitvoeren.

- Onjuiste informatie nopens de identiteit en of woonplaats van de klant.

1.3. Betalingstermijn en betwistingen

1.3.1. De facturen dienen binnen de 15 dagen na facturatie betaald te worden.

1.3.2. In geval van wanbetaling zal de klant automatisch, van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan TymNet een interest verschuldigd zijn op de verschuldigde bedragen van 1% per begonnen maand en bovendien een forfaitaire schadevergoeding van 15% op de verschuldigde bedragen, met een minimum van 75€.

1.3.3. Alle geschillen van welke aard ook, rechtstreeks of onrechtstreeks voortspruitend uit onderhavig contract, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Handelsrechtbank van Leuven. Elke betwisting dient te gebeuren via aangetekend schrijven en dit binnen de 14 dagen na facturatiedatum.

1.4. Annulatie

1.4.1. Materialen, diensten en infrastructuren besteld bij derde partijen die TymNet niet kan annuleren zullen 100% gefactureerd worden aan de klant.

1.4.2. De voorbereidende werken worden steeds gefactureerd aan de klant (detail van deze werken kunnen opgevraagd worden door de klant).

1.5. Verhuurde goederen blijven ten allen tijden eigendom van TymNet.

1.6. De klant kan in geen geval aanspraak maken op stilzwijgend verlengen van de huur.

1.7. De huurperiode begint wanner het materiaal opgehaald wordt bij het overeengekomen ophaalpunt en eindigt wanneer het materiaal terug bij het overeengekomen ophaalpunt terecht is.

1.8. Schadegevallen/verlies/diefstal

1.8.1. De klant verbindt zich ertoe:

1.8.1.1. de geleverde goederen ten alle tijden te behandelen als een goede huisvader.

1.8.1.2. de goederen op een daarvoor geschikte plaats te bewaren, te zorgen voor voldoende bescherming voor de aanwezig bekabeling.

1.8.1.3. zelf geen herstellingen of aanpassingen door te voeren aan de geleverde infrastructuur/ diensten/ goederen.

1.8.1.4. TymNet onmiddellijk te verwittigen in geval van panne, diefstal, falingen, in beslagneming, beschadiging, enz. van de gehuurde goederen.

1.8.2. Schade die niet te wijten is aan normaal gebruik/slijtage zal leiden tot een nader te bepalen schadevergoeding opgedragen aan de klant door TymNet.

1.8.3. Falingen, defecten die niet tijdig gemeld zijn, kunnen geen reden vormen voor een latere betwisting van de factuur.

1.8.4. De handleiding wordt steeds meegeleverd en wordt geacht gevolgd te worden, indien deze niet duidelijk is moet dit meteen gemeld worden aan TymNet.

1.8.5. Indien de gehuurde goederen niet terugkomen naar de lokalen van TymNet zal er een factuur ten laste van de klant opgemaakt worden voor verlies/ diefstal voor de totale waarde van de ontbrekende goederen.

1.9. De terugname van de gehuurde goederen door TymNet betekent niet onmiddellijk aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. TymNet beschikt over een termijn van 3 werkdagen na de terugname van de gehuurde goederen om aan de klant zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde, enz. bekend te maken. TymNet zal de klant uitnodigen om de schade tegen¬sprekelijk vast te stellen. Bij gebrek aan reactie van de klant binnen de 5 werkdagen, heeft TymNet het recht de herstellingen uit te voeren en/of stukken te vervangen op kosten van de klant, onder voor-behoud van welk recht dan ook. De huurprijs blijft verschuldigd totdat de gehuurde goederen hersteld of vervangen werden.

2. Specifieke verkoop- en verhuurvoorwaarden.

2.1. Intellectueel eigendom

2.1.1. Alle materialen, infrastructuren van TymNet, alsook de knowhow en kennis van haar werknemers/ medewerkers blijven steeds eigendom van TymNet. Het openen van een van onze racks, het hacken van de systemen, het uitvragen van onze werknemers/ medewerkers ontremd onze systemen en de technologieën die erachter zitten, zullen leiden tot een nader te bepalen beboeting.

2.2. Data

2.2.1. TymNet is niet aansprakelijk voor de data die door haar systemen/ netwerken vloeit. TymNet figureert steeds als medium en niet als actor.

2.2.2. TymNet en haar medewerkers mogen de toegang tot haar systeem weigeren of verbreken indien zij dit als misbruik en of overbelasting ervaren.

2.2.3. De klant is steeds geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving ontremd GDPR ende andere regelgeving rond dataverkeer die op het moment en de plaats van de opdracht van toepassing zijn.

2.2.4. Elke gebruiker moet zelf instaan voor zijn eigen veiligheid en zijn persoonlijke toestellen/ data voldoende beschermen tegen inbraak.

werknemers/ medewerkers ontremd onze systemen en de technologieën die erachter zitten, zullen leiden tot een nader te bepalen beboeting.

2.2. Data

2.2.1. TymNet is niet aansprakelijk voor de data die door haar systemen/ netwerken vloeit. TymNet figureert steeds als medium en niet als actor.

2.2.2. TymNet en haar medewerkers mogen de toegang tot haar systeem weigeren of verbreken indien zij dit als misbruik en of overbelasting ervaren.

2.2.3. De klant is steeds geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving ontremd GDPR ende andere regelgeving rond dataverkeer die op het moment en de plaats van de opdracht van toepassing zijn.

2.2.4. Elke gebruiker moet zelf instaan voor zijn eigen veiligheid en zijn persoonlijke toestellen/ data voldoende beschermen tegen inbraak.